Paas Consultancy is een juridisch adviesbureau, gespecialiseerd op het gebied van bodem, ruimtelijke ordening en openbaar bestuur. Paas Consultancy adviseert en begeleidt zowel de overheid, het bedrijfsleven en particulieren die te maken krijgen met (de gevolgen van) bodemverontreiniging in de ruime zin van het woord.

Overheid
De overheid neemt een bijzonder positie in bij de toepassing van de Wet bodembescherming en aanverwante wet en regelgeving. Voor de provincien en de 30 rechtstreekse gemeenten geldt dat zij bevoegd gezag zijn voor de Wet bodembescherming. Het bevoegd gezag heeft taken en bevoegdheden om derden tot bodemonderzoek en bodemsanering te dwingen. In het verlengde daarvan ligt de bevoegdheid tot het opstellen van beleid op het terrein van bodem, zoals het bodembeleidsplan, bodembeheersplan, ISV-subsidieverordening. Daarnaast kan Paas Consultancy adviseren bij complexe projecten waarbij de bodem een onderdeel van vormt. Niet altijd heeft het bevoegd gezag de capaciteit om diverse taken uit te voeren. Dat kan het gevolg zijn van ziekte, zwangerschapsverlof of tijdelijke piekdrukte. En daar kan Paas Consultancy uitkomst bieden; deskundig, loyaal en flexibel en met hart voor de zaak en oog voor de details! De gemeenten Haarlem, Alkmaar en Almelo hebben inmiddels positieve ervaringen opgedaan met de diensten die Paas Consultancy kan bieden.

Bedrijfsleven
Hoe vaak komt het niet voor dat een onderneming wordt geconfronteerd met een bodemverontreiniging die een belemmering vormt voor de gewenste uitbreiding of een onmogelijke hindernis blijkt te zijn bij verkoop of aankoop van een bedrijfsperceel? Wat zijn de mogelijkheden voor de onderneming? Wat kan wel en wat kan niet? Wie is aansprakelijk en wie draagt de kosten van onderzoek en sanering? Bestaat de mogelijkheid tot subsidie?

Wellicht dat u als onderneming overweegt tot onderzoek en sanering. Dan bestaat in principe recht op subsidie op grond van de regeling "Bodemsanering van in gebruik zijnde en blijvende De hele correspondentie tussen de onderneming en de overheid kan Paas Consultancy voor u verzorgen, van de eerste correspondentie tot en met het toelichten van een eventueel bezwaarschrift bij de raad van State. Dat scheelt tijd en geld. Paas Consultancy biedt het bedrijfsleven kennis van de materie, kennis van het overheidsapparaat, kennis van aanverwante wet en regelgeving en een snelle, deskundige aanpak van het "probleem" zonder te verzanden in pagina's dikke adviezen of onnodige besprekingen. Kort, bondig en helder is wat u mag verwachten! En ook hier hart voor de zaak en oog voor de details!

Particulieren
Wat zijn de rechten en plichten van een verkoper en koper van een verontreinigd stuk grond? Wat zijn de gevolgen voor een koper na verwerving van een verontreinigd perceel? Maakt het nog wat uit wanneer en van wie is verworven? Is ook hier subsidie mogelijk voor onderzoek en zo nodig sanering? Ook hier kan Paas Consultancy uitkomst bieden.
   Copyright 2003 - 2018 Paas Consultancy B.V. All rights reserved.   Contact | Mainpage